Spring naar hoofd-inhoud

 

We werken aan een nieuwe website. De informatie die u hier op deze pagina aantreft, is up-to-date.

Vanaf 1 januari 2018 realiseert Omgangshuis Noord Holland een doorstart.

Aanmelden kan vanaf 2 januari 2018:

Intakegesprekken en begeleidingen starten vanaf 1 maart 2018.

Onze diensten vanaf 2018

Omgangshuis Noord Holland is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe problemen of conflicten rond de omgangsregeling na scheiding. Een derde van de scheidingskinderen heeft last van de conflicten tussen ouders, de problemen lossen ook na andere hulpverlening niet op of lijken soms in de loop van de tijd te verergeren. Regelmatig worden kinderen en ouders dan door hulpverleners, rechters, advocaten, artsen, jeugdbeschermers of gemeenten naar onze gespecialiseerde hulpverlening doorverwezen.

Het Omgangshuis biedt vanaf 2018 verschillende diensten:

  • Het Ouderschapsonderzoek

  • Begeleide omgang in het Omgangshuis

  • Begeleide omgang rond of buiten het Omgangshuis

  • Bijzonder curatorschap

  • Ouderschap Blijft of Goed Ouderschap

 

Voor wie:

Voor kinderen tot 12 jaar, of tot 18 jaar wanneer ze dat zelf vragen, woonachtig in:

Stadsregio Amsterdam:

Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam/Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan OuderAmstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad 

Regio Alkmaar:

Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Heerhugowaard Langedijk Uitgeest

Overige gemeenten:

De meeste gemeenten in Noord Holland ondersteunen een aanmelding van een kind uit hun gemeente, mits de aanmelding bij het Omgangshuis voldoende is gemotiveerd. Ouders kunnen zich ook particulier aanmelden. Altijd is medewerking van beide ouders noodzakelijk.

 

 

Toelichting op de verschillende diensten

Het Ouderschapsonderzoek

Soms lopen conflicten door scheiding langdurig en hoog op. Het is dan vaak niet meer zo duidelijk wat de belangen of behoeften van de kinderen zijn aan contact en omgang met hun ouders. Soms geven kinderen tegenstrijdige signalen en niet zelden weten ouders het ook niet meer. Bij het Ouderschapsonderzoek wordt met ouders en kinderen samen uitgezocht wat het kind nodig heeft, hoe hun signalen te interpreteren en hoe ouders dat kunnen of willen aanpakken of oplossen. Dat gebeurt o.a. aan de hand van een aantal analyses van de interactie van beide ouders afzonderlijk, in contact met hun kind en kindgesprekken. De focus ligt op de behoeften van het kind enerzijds en de mogelijkheden van ouders om (weer) een goede ouder te zijn, anderzijds. De uitkomst van dit onderzoek is geen diagnose maar een meerzijdig voorstel. Daarin adviseert het Omgangshuis welke stappen er gemaakt kunnen of moeten worden om (weer) goed of beter gezamenlijk ouderschap te realiseren of om tot contactopbouw te komen. Ook wordt advies gegeven over de hulpverlening en tijdspad welke daarbij het meest passend lijken. Wanneer er al andere hulpverlening met het gezin meewerkt, wordt deze hier in principe bij betrokken. Dit voorstel en de daar onder liggende bevindingen worden schriftelijk vastgelegd in een deskundigenadvies aan beide ouders. Dit advies kan gebruikt worden door ouders zelf bijv. bij juridische procedures, of bij onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, mediation, door gezinsmanagers, Ouderkind teams of verdere hulpverlening.

Begeleide omgang in het Omgangshuis

Bij begeleide omgang ontmoeten uitwonende ouders en kinderen elkaar in het Omgangshuis, daar vindt ook de overdracht plaats. De gestructureerde, kindgerichte omgeving van het Omgangshuis biedt samen met de huisregels, duidelijkheid en veiligheid. Het doel is om een fijn, veilig en voorspelbaar contact te realiseren. Soms is deze setting een poosje nodig, soms voor langere tijd. Bijvoorbeeld voor kinderen waarvan de ouders structureel een steun in de rug nodig hebben om uit de strijd te blijven, of om goed ouderschap te blijven realiseren. Altijd worden daarbij video interactie analyse en kindgesprekken ingezet ter pedagogische ondersteuning.

Begeleide Omgangsbegeleiding rond of buiten het Omgangshuis (BOR)

Bij de BOR bouwen ouders, kinderen en een begeleider van het Omgangshuis binnen een half jaar een onbegeleide omgangsregeling op. Soms is er bij aanmelding een lopende omgangsregeling, soms is er (een poos) geen contact geweest. Hoe de begeleide omgang er na dit half jaar concreet uit ziet (bijv. duur, frequentie, overdracht, begeleiding) hebben ouders voorafgaand aan de aanmelding voor de BOR met hulp van een OKT, mediator, gezinsmanager of rechter vastgesteld. Het doel van de begeleiding van de BOR is om de opbouw af te stemmen op de behoeften en beleving van de kinderen en daar bijvoorbeeld het netwerk bij te betrekken.

De begeleider van het Omgangshuis observeert een aantal maal de contacten en de overdracht in de eigen, bekende omgeving van het kind of op een kindvriendelijke locatie. Ze stimuleert en adviseert en ondersteunt ouders en kinderen alleen waar nodig en bouwt de intensiteit van haar begeleiding binnen maximaal zes maanden af. De begeleider kan -afhankelijk van de hulpvraag- een professional of een goed getrainde vrijwilliger zijn. Een BOR is alleen mogelijk wanneer uit screening vooraf is gebleken dat veiligheid geen issue is.

Bijzonder curator

Een bijzonder curator wordt altijd aangewezen door de rechtbank, soms op verzoek van ouders of kinderen. De bijzonder curator behartigt de belangen en rechten van het kind. De rechter geeft de bijzonder curator bij beschikking een gespecificeerde opdracht. Aan de hand daarvan rapporteert de bijzonder curator rechtstreeks terug naar de rechter. De bijzonder curator praat eerst met de kinderen en daarna met de ouders. De rechter kan advies vragen over de omgang, het gezag of knelpunten in het ouderschapsplan. Soms is de bijzonder curator een advocaat, bij het Omgangshuis is de bijzonder curator pedagoog/systeemtherapeut en mediator. De financiering loopt via een Toevoeging door de Raad van Rechtsbijstand die aangevraagd wordt door de bijzonder curator, aan de hand van de beschikking van de rechter.

Ouderschap Blijft of Goed Ouderschap

Soms is een time-out bij scheiding een goede optie, maar uiteindelijk zullen ouders het contact met elkaar toch weer moeten/willen oppakken om goede afspraken over de kinderen te maken. Ouders die daar (weer) aan toe zijn, kunnen samen vragen om een Ouderschap Blijft bemiddelaar van het Omgangshuis die hen en de kinderen helpt om samen in een beperkt aantal gesprekken de lopende omgangsregeling te evalueren, een ouderschapsplan te formuleren of het bestaande ouderschapsplan bij te stellen. Wanneer er geen lopende omgangsregeling (meer) is, of wanneer er geen overeenstemming vooraf is tussen ouders om zo’n regeling in de nabije toekomst komt te realiseren, kan er niet voor dit aanbod worden aangemeld.

Therapie

Soms heeft een van de ouders of het kind meer persoonlijke ondersteuning nodig, dan past binnen de gezamenlijke (systemische) benadering van het Omgangshuis. In die situaties kan het Omgangshuis therapie of diagnostisch onderzoek adviseren, al dan niet parallel aan een traject bij het Omgangshuis. Dan wordt altijd naar onafhankelijk, neutrale behandelaars verwezen.

Toegang en aanmelding:

Het Omgangshuis biedt gespecialiseerde diensten aan ouders en kinderen rond of na scheiding. De diensten zijn daardoor niet vrij toegankelijk. Om hier toch gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat er voor aanmelding, een beschikking wordt afgegeven. Hoe ouders zo’n beschikking kunnen krijgen, is afhankelijk van de gemeente waar het kind staat ingeschreven. In de stadsregio Amsterdam wordt een beschikking afgegeven door de huisarts, het OuderKindTeam (OKT), of een gecertificeerde instelling (bijv. Jeugdbeschermers). In de regio Alkmaar is het ook mogelijk dat de rechtbank een beschikking afgeeft. Hoe het in uw eigen gemeente is geregeld en welke route u moet doorlopen, kunt u bij uw eigen gemeente navragen.

De meeste aanmeldingen bij het Omgangshuis doen ouders vrijwillig. Maar soms ligt een dringend advies van de rechter of gezinsmanager of Raad voor de Kinderbescherming daaraan ten grondslag. In alle gevallen is de bovengenoemde beschikking noodzakelijk om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen.

Het is alleen mogelijk om zich voor een specifieke dienst van het Omgangshuis gelijktijdig aan te melden.

Aanmelden kan vanaf 1 januari 2018 per mail of met het formulier. De intakegesprekken starten vanaf 1 maart 2018.

Plaatsing

 

Nadat ouders en kinderen zijn aangemeld, volgt een uitnodiging voor een intake met beide ouders apart van elkaar. Daarvoor ontvangen ouders een vragenlijst. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, wordt er meestal ook apart met hen gesproken. Soms wordt daar om pedagogische redenen vanaf geweken.

Tijdens de intake is er veel ruimte voor vragen van ouders of kinderen. Meestal kan daarna snel tot plaatsing worden overgegaan en wordt aan de meeste ouders een definitief plan van aanpak aangeboden ter ondertekening.
In het definitieve plan van aanpak staat welke dienst ouders en kinderen gaan afnemen, wanneer en hoe dat gebeurt en welke spelregels er worden gehanteerd. Wanneer er begeleide omgang wordt gerealiseerd, is kennismaking tussen kinderen en begeleiding een vast onderdeel. Het plan gaat pas van start nadat het door beide ouders is ondertekend. Aan elk plan zijn doelen en een maximum aantal uren gekoppeld. Zo wordt het een wederzijdse verantwoordelijkheid van ouders en Omgangshuis om de gestelde doelen binnen het beschikbaar aantal uren te halen.

Soms vindt het Omgangshuis het nodig om meer uit te zoeken. In dat geval ontvangen ouders een “tijdelijke plaatsing”. Ook deze plaatsing dient door beide ouders vooraf ondertekend te worden. Een heel enkele keer verwijst het Omgangshuis alleen door.

 

Waar gebeurt wat

De locaties van het Omgangshuis liggen centraal in Noord Holland en zijn uitstekend met het OV of de auto bereikbaar. De hoofdvestiging en het postadres van het Omgangshuis zijn in Zaandam.

Intake- of oudergesprekken zijn in principe door de week op werkdagen en tijdens werkuren. Een dag per week is dit in Alkmaar, op overige dagen in Zaandam. Beide locaties liggen centraal en zijn uitstekend met het OV bereikbaar. De totale reistijd naar de locatie in Zaandam is vanaf station CS Amsterdam 25 minuten; vanaf station Alkmaar 35 minuten; vanaf station Purmerend eveneens 25 minuten.

De begeleide omgang of kindergesprekken vindt altijd plaats op afspraak en in een kindgerichte locatie. Waar en wanneer omgang zal worden gerealiseerd, hangt mede af van de mogelijkheden van ouders, kinderen en het Omgangshuis. Dit kan ook op zaterdagen zijn.

OVER ONS

Omgangshuis Noord Holland is pionier op gebied van ernstig geëscaleerde scheidingen. In 2003 zijn we op verzoek van vaders die hun kind na de scheiding niet meer zagen, gestart. In de loop van de jaren hebben we onze dienstverlening uitgebouwd. Daarbij zijn we gevoed met advies en feed back van ouders, kinderen, advocaten, rechters, jeugdhulpverleners en -beschermers, de Kinderombudsman, Raden voor Kinderbescherming, therapeuten, politici, gemeenten, de provincie Noord Holland, het ministerie van Justitie en OC&W, het NJI, SKJ, politie en justitie en verschillende fondsen.

De dienstverlening van het Omgangshuis valt door de wijze van financiering vanaf 2018 onder de wet- en regelgeving van de Jeugdwet, met uitzondering van het werk van de Bijzonder Curator (Justitie).

De rechten en belangen van het kind zijn voor ons leidend. Soms staan belangen of behoeften van ouders en kinderen haaks op elkaar. Hoewel we de daaruit voorvloeiende problemen meervoudig benaderen, is het belang van het kind voor ons leidend bij eventuele keuzes die gemaakt moeten worden. Dit principe wordt met ouders besproken bij de start.

Ons doel is om van het “strijdmodel” weer of meer tot het “samenwerkingsmodel” te komen. We werken volgens de principes van vreedzame communicatie en zijn gericht op de-escalatie, net zoals op het vergroten van de mate van samenwerking, van autonomie van kinderen en verkleinen van de mate van dwang of drang en hulpverlening. Daarbij werken we systemisch, dat wil zeggen met ouders en kinderen samen. Regelmatig worden ook andere belangrijke betrokkenen in het proces mee genomen. We zijn idealisten maar we zijn ook realistisch: niet alles is maakbaar en soms is het hoogst haalbare niet hetzelfde als het meest wenselijke, is een knoop doorhakken minder schadelijk voor een kind dan doormodderen en is confronteren nog de enige optie.

Wanneer ouders of kinderen klachten hebben, helpt in veel gevallen een goed gesprek of een mail het snelst. We zullen altijd proberen de klachten op te lossen, fouten of nalatigheden waar mogelijk te herstellen, of voor de verdere toekomst te voorkomen. Wanneer ouders of kinderen deze afhandeling niet voldoende vinden, kunnen zij een klacht indienen bij Inspectie Jeugdzorg, het SKJ of de rechter.

Soms is het geschil geen fout maar een verschil van mening tussen een van de ouders en het Omgangshuis. We zullen altijd toelichten en uitleggen hoe we tot ons standpunt, keuzes of aanpak zijn gekomen. Ouders en kinderen hebben recht op verantwoording. Maar, zoals we ouders bejegenen willen we ook zelf graag bejegend worden. Respect, het bieden van emotionele en fysieke veiligheid, open staan voor elkaar, zijn daarbij wederkerige principes. Daar mogen ouders en kinderen ons op aanspreken en wij hen ook.