Wij zoeken een ouderbegeleider

NB: waar hieronder 'ze' wordt geschreven wordt nadrukkelijk ook 'hij' bedoeld.

Wat ga je doen

 • Je stelt samen met de intaker het plan van aanpak op, je zorgt voor commitment bij ouders en je bewaakt de voortgang ervan.
  Indien nodig overleg je daarover met doorverwijzers wanneer van de beschikking wordt afgeweken.
 • Je overlegt met de ouder-kindbegeleider en je plant en voert samen met deze de ouderschapsgesprekken met behulp van video feedback.
 • Je kunt het contact met ouders en kinderen positief onderhouden, ook als men geen hulpvraag ervaart.
 • Je ondersteunt indien nodig de ouder-kindbegeleider bij de omgangsbegeleiding.
 • Je plant en leidt de bemiddelings- of voortgangsgesprekken met ouders en het netwerk.
 • Je signaleert stagnatie of knelpunten in het begeleidingsproces, je bewaakt het procesverloop en je formuleert aangedragen oplossingen.
 • Je verzorgt de rapportages van de gesprekken en de voortgang van de gehele begeleiding en je formuleert eventuele eindadviezen.
 • Je stelt samen met ouders, kinderen en netwerk het ouderschapsplan op, indien van toepassing.
 • Je verwijst ouders na intern overleg door naar extra zorg en ondersteuning, indien nodig.
 • Je onderhoudt per casus contact met het netwerk van hulpverlening, indien van toepassing.
 • Je neemt deel aan het casusoverleg en collegiaal beraad.
 • Je bewaakt het toegewezen budget en je signaleert tijdig overschrijding.
 • Je geeft uitvoering aan het beleid conform het protocol Omgangshuis.

Wat vragen we van je

 • Je bent SKJ en/of BIG geregistreerd.
 • Je bent Gedragsdeskundig WO geschoold.
 • Je werkt zorgvuldig en geordend. Je bent secuur en hebt ervaring met en inzicht in administratieve processen.
 • Je hebt minimaal vier jaar ervaring met het begeleiden van ouders en kinderen die kampen met complexe scheidingsproblematiek.
 • Je kunt aantoonbaar omgaan met conflicthantering (met mediation technieken) en je bent in staat om ouders in conflict samen te kunnen spreken en in het traject te houden.
 • Je kunt omgaan met stress en werkdruk.
 • Je hebt ervaring met professioneel rapporteren in een juridisch kader.
 • Je kunt confronteren waar nodig en je bent in staat ook dan de belangen van het kind centraal te stellen.
 • Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Je bent bereid om flexibel en met enige regelmaat op zaterdagmorgen te werken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met bemiddeling, werken in drang- en dwangkader.
 • Je kent de juridische implicaties rondom echtscheiding en (gedwongen) omgang.
 • Je kent de Wet op de jeugdzorg (Jeugdwet) en de richtlijnen daaruit voortvloeiend en je past deze toe.
 • Je kent de toewijzingssystematiek van OuderKindTeams.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de betekenis van de hechtingstheorie en psychopathologie rond scheiding.
 • Je hebt ervaring in systemisch werken.
 • Je hebt opleiding en ervaring in het werken met Video Interactie Analyse.
 • Je bent bereid om met video-interactiebegeleiding het eigen handelen en de eigen communicatie te monitoren.
 • Je werkt aan je eigen permanente educatie.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart in de regio en je kunt (contacten leggen voor) doorverwijzen
 • Je bent in staat en bereid om het Omgangshuis als professioneel speler in het veld van gezinszorg, welzijn en rechtspraak te vertegenwoordigen en te positioneren.
 • Je bent prettig en communicatief in de omgang met klanten en collega’s.
 • Je kunt (jezelf) goed relativeren.

Wat bieden we je

We zijn op zoek naar mensen die bereid zijn tot flexibele inzet als zzp'er. Je wordt daarnaast kosteloos door ons getraind in het werken met Video Interactie Analyse bij herstel van de onderlinge communicatie tussen ouders en kinderen, bij contactherstel en herstel of opbouw van de hechtingsrelatie. Verder wordt je getraind in het objectief vertalen van eigen observaties naar rapportages die ook overeind blijven in een juridische strijd tussen ouders, en in het werken in teamverband aan complexe problematiek.

We zijn een groeiende organisatie. Nog in de loop van dit jaar zal je inzet naar verwachting toenemen. Werkdagen en tijden zijn bij voorkeur op woensdag en vrijdag. Een keer per drie weken wordt ook op zaterdag gewerkt.


Solliciteer!

Ben je geïnteresseerd? Dan nodig we je uit om een motivatiebrief en beschikbaarheid met je CV en referenties te sturen naar:

Loes Michels

Omgangshuis Noord-Holland

info@omgangshuis.org

 


Over ons

Omgangshuis Noord-Holland heeft in de loop van de jaren een goede reputatie opgebouwd in het begeleiden van complexe problemen tussen ouders en kinderen rond de omgangsregeling. Kernkwaliteiten zijn daarbij volgens onze cliënten: kindvolgend, betrokken, kleinschalig en een systemische benadering. Vanaf 2018 bouwen we onze dienstverlening in Noord-Holland verder uit.

Het Omgangshuis bemiddelt na echtscheiding over de omgangsregeling wanneer deze onvoldoende of slecht loopt. Meestal vanuit het Omgangshuis, maar ook wel bij ouders thuis of op kindgerichte locaties.

Voor alle functies bij het Omgangshuis geldt dat medewerkers zich opstellen als intern ondernemer: zij pakken signalen op van knelpunten op het werkgebied en nemen verantwoordelijkheid voor het doorspelen van deze signalen, eventuele afhandeling en het realiseren van veranderingen en verbeteringen.

Elke medewerker is een middel in de organisatie om de (pedagogische) visie tot uiting te brengen. Elke medewerker:

 • neemt hierbij initiatief;
 • draagt de (pedagogische) visie uit in eigen houding en handelen (respect, ruimte, individualiteit, positiviteit);
 • ziet zichzelf als onderdeel en middel van een groter geheel;
 • communiceert open, stelt vragen, spreekt anderen op zaken aan, draagt oplossingen aan;
 • stelt zich begeleidbaar op;
 • registreert ideeën, signalen en klachten en handelt daarbij adequaat;
 • volgt de scholing die voor de functie is bedoeld.

Medewerkers zijn in staat om complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken te hanteren en zijn minder gericht op hulpverlening en meer op empowerment. Humor en relativeringsvermogen zijn een must.